Privacybeleid

Goedkoperles is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Identiteit
Goedkoperles
Watersalamander 29
6987 GP Giesbeek

mobiel: 06 – 2222 4830
e-mail: info@goedkoperles.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Goedkoperles verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van zijn website en/of diensten en je deze zelf aan ons verstrekt. Hier vindt je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: Voor- en Achternaam; Adresgegevens; Geboortedatum; Telefoonnummer en E-mailadres.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Deze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@goedkoperles.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel van de verwerkte gegevens

  • Het afhandelen van je betaling
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten
  • Goedkoperles verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Het bewaren van persoonsgegevens
Als je geen overeenkomst meer hebt met Goedkoperles, zullen jouw persoonsgegevens uit het gegevensbestand verwijderd worden. Goedkoperles bewaart je adresgegevens maximaal 7 jaar i.v.m. de fiscale bewaarplicht.

Delen van persoonsgegevens met derden
Goedkoperles deelt je persoonsgegevens alleen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Goedkoperles verstrekt enkel met jouw toestemming persoonsgegevens aan andere derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdracht van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens per e-mail sturen naar info@goedkoperles.nl. Indien dit niet mogelijk is, kun je een brief naar ons postadres sturen.

Beveiliging van gegevens
Goedkoperles neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passend maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@goedkoperles.nl

Goedkoperles kan deze privacyverklaring wijzigen.

Privacyverklaring 6 februari 2023