Algemene Voorwaarden

Inschrijven:
Inschrijven kan via de website. Bij minderjarigen dienen de ouders of verzorgers verantwoording te dragen voor de inschrijving.
De inschrijving geldt voor de cursus- of lesperiode. Het aantal muzieklessen per schooljaar staat vast, namelijk:
Koperles – 36 lessen
Djezm – 8 lessen (ensemble)
De cursus van een ensemble vindt alleen doorgang bij voldoende deelname. Tijdens de schoolvakanties zijn er geen lessen, uitgaande van de vakanties van de basisscholen van de gemeente Apeldoorn.

Opzeggen, verhindering en restitutie van koperlessen:
Een verzoek tot beëindiging van de koperlessen dient schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Voor annuleren of tussentijds beëindiging van koperles, geldt een opzegtermijn van 1 maand.
Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is betaling gewoon verschuldigd. Knipkaart-lessen die niet worden gegeven door vroegtijdig stoppen van de leerling worden niet terugbetaald. Muzieklessen die uitvallen wegens verhindering van de docent door ziekte worden normaal doorbetaald. Indien mogelijk wordt de les in de eerstvolgende vakantie ingehaald. Bij langdurige ziekte (langer dan 2 weken) is geen lesgeld verschuldigd of wordt voor vervanging gezorgd. Restitutie van het lesgeld vindt uitsluitend plaats in geval van ziekte of een ongeval, waardoor de leerling langer dan 4 weken geen muziekles kan volgen, na overlegging van een medische verklaring.

Opzeggen, verhindering en restitutie van ensembles:
Opzegging van een ensemblecursus en restitutie is niet mogelijk. Wanneer de leerling, om welke reden dan ook, geen gebruik maakt van een afgesproken lesuur, is betaling gewoon verschuldigd. Ensemblelessen die uitvallen wegens verhindering van de docent door ziekte worden normaal doorbetaald. Indien mogelijk wordt de les in de eerstvolgende vakantie ingehaald. Bij langdurige ziekte (langer dan 2 weken) is geen lesgeld verschuldigd of wordt voor vervanging gezorgd.

Betaling
Lesgeld is verschuldigd conform de geldende tarieven vermeld op de website Goedkoperles. Korting kan alleen verleend worden na schriftelijk overleg van de juiste bewijsstukken. Lesmaterialen en een instrument vallen niet binnen het lesgeld. Goedkoperles draagt geen enkele verantwoording voor verlies, diefstal, of beschadiging van persoonlijke bezittingen van de leerling tijdens de lessen. Het lesgeld dient voor de 1e van iedere maand bijgeschreven te zijn op IBAN NL27 INGB 0005 1878 70, t.n.v. R. Hootsen, onder vermelding van naam van de leerling en de maand waarover het lesgeld verschuldigd is. Indien het lesgeld niet is voldaan, dan stuurt Goedkoperles een eerste herinnering. Indien nodig wordt deze gevolgd door een tweede met een belasting van € 25,- aan administratiekosten. Deze tweede herinnering dient tevens als een officiële ingebrekestelling. Bij uitblijven van betaling volgt een gerechtelijke incassoprocedure, waarbij gemaakte kosten met rente in rekening worden gebracht. Als een leerling later in het jaar met de reguliere lessen start, wordt het lesgeld berekend over de resterende weken tot het einde van het schooljaar.

Voorbehoud
Al het vermelde is onder voorbehoud van drukfouten. Goedkoperles behoudt zich het recht voor het afwijken van verstrekte informatie en gegevens zoals, tijden en prijzen.

Copyright
Goedkoperles beheert het copyright voor alle teksten, foto’s en beeldmerken in zijn uitingen op papier en website. Goedkoperles laat in opdracht foto’s maken bij lessen en activiteiten en behoudt het recht om deze te gebruiken in publicaties en op de website. De foto’s zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Bezwaar hiertegen kan uitsluitend schriftelijk worden ingediend voorafgaand aan de eerste les, geadresseerd aan info@goedkoperles.nl, onder vermelding van de les of cursus waaraan de leerling deelneemt.